Laagfrequent meetsysteem

Optioneel kan er in het VSR KMS systeem rekening gehouden worden met laagfrequente werkzaamheden. Voor grote objecten met aparte contractafspraken over het opleveren van laagfrequent werk is dit niet bruikbaar. Hiervoor is een specifiek laagfrequent kwaliteitmeetsysteem ontwikkeld.

Aan de hand van de door het schoonmaakbedrijf aangeleverde planning van de Laagfrequente (LF) werkzaamheden wordt bepaald in welke week een controle op deze werkzaamheden plaatsvindt. Tijdens de meting controleert de inspecteur aan de hand van een vooraf getrokken steekproef de overeengekomen werkzaamheden of kwaliteitsniveau.

Per ruimtecategorie is een minimaal te behalen rapportcijfer overeengekomen. Het resultaat van de LF Kwaliteitscontrole wordt per ruimtecategorie en per element beoordeeld. Per categorie wordt het aantal afgekeurde elementen gedeeld door het aantal elementen in de steekproef. Dit opleverpercentage wordt gedeeld door 10 en is het behaalde rapportcijfer.

Rapporteren gebeurt vanuit een eigen rapportsysteem. Individuele contacten ontvangen rapporten. Factos levert rapporten met een vaste vormgeving. Daarnaast is het mogelijk maatwerkrapporten te ontwikkelen en rapporten geheel aan een eigen huisstijl aan te passen.

Terug